Közösségi hét 2017

Krisztus Király Szolgáló Leányainak éves lelkigyakorlata 2017 Vöcklabruck

Bevezető gondolatok

Dolhai Lajos atya, aki közösségünket már negyedik alkalommal kísérte el, ismeri a találkozók karakterét pontosította, hogy ez a találkozó nem lelkigyakorlat a szó klasszikus értelmében és nem is egy tanfolyam bár ilyen jellege is van, hanem a közösségi hét célja, hogy együtt legyünk és megerősödjünk hivatásunkban.

Ezt mindannyian tapasztaltuk is, megérkezésünkkor a jelenlévő osztrák nővérek kitörő örömmel és szeretettel fogadnak bennünket a nyelvi nehézségek összes gondja ellenére is.

A közösségi hét kerete, menete:

A közösségi hét minden alkalommal a már megszokott napirend szerint alakul. Ausztriában Vöcklabruckban lévő St. Klara lelkigyakorlatos ház kápolnájában és az előadóteremben a zsolozsma reggeli dicséretével kezdünk. A délelőtt folyamán két előadást hallgatunk meg, 11 óra 30 kor kezdődik a Szentmise, amelyet közösen celebrálnak a magyar és osztrák közösséget kísérő atyák. A bőséges ebéd után alkalmunk van a pihenésre, beszélgetésre, a lelkigyakorlatos ház a mellette lévő Klarissza kolostor biokertészetében sétálhatunk vagy a közeli középkori városközpontba is ellátogathatunk. De lehetőség van az elvonulásra, imádságra a Meditationsraum csendes magányában. Délután folyamán újabb két előadást hallgatunk meg. A zsolozsma esti dicséretét a magyar Szent Kamill kollégium együtt végezi, majd újra együtt az teljes közösség a vacsorán találkozik. Az est folyamán a kápolnában csendes Szentségimásra van lehetőség.

Az első tanítás a közösségi hét témája.

A meghirdetett téma, amelyet feldolgoztunk Dolhai Lajos atyával a Krisztus Király világi intézményünk közösségi imájának második verse:
„ Az evangélium szellemében imával és apostolkodással akarjuk segíteni az egyház különösen a papok feladatainak megvalósulását. „
A fő téma mellé Dolhai Lajos atya, mint a 2020 évben Budapesten megrendezendő Eucharisztikus világkongresszus előkészítését végző teológiai bizottság vezetője fontosnak érezte, hogy bemutassa számunkra a kongresszus jelentőségét ismertesse történetét és az előkészítés menetét. A közösségi hét harmadik témájául pedig a szentségeket a szentségi és liturgikus lelkiséget választotta Lajos atya.
Imával és apostolkodással:
A jelenlévők nagy része élethivatásszerűen segíti a papok munkáját. Mindennek alapja az Evangélium, Jézus is társakat választott maga mellé segítőknek. Jézus kíséretében voltak szent asszonyok is akiket a Szentírás név szerint is kiemel. Sőt az apostolok is választottak maguk mellé segítőket. A segítés két fő eszköze az ima és az apostolkodás. Az apostolkodásnak nagyon sok formája van, a Szentlélek Isten megadja azt, amiben segíthetünk. Az elhatározás nagyon fontos , hogy tudatos szándékunk legyen a segítésre, akarjunk segíteni. Azt akarjuk amit az értelmünk jónak és hasznosnak lát. Mit is akarunk segíteni? Az egyházban a papok feladatainak megvalósulását. Minden szava fontos az alapító atya Leopold Engelhart professzor alapgondolatának, hogy Krisztus Királyt közvetve szolgáljuk, ha segíteni akarjuk azoknak a munkáját akik az egyházban Krisztus papságában részesednek.

Nagyon fontos, hogy ACR nővérekként megértsük a szolgálati papság helyzetét és tevékenyen segítsük őket. Sokféle módon segíthetjük a papság munkáját ezt nem lehet konkretizálni, imával és apostolkodással: egyik a másik nélkül nem létezik, lelki kiüresedéshez vezet, ha elmarad az imádság. A csónak is csak körbe forog, ha nem mindkét evezőt húzzuk. A Szentlélek Isten megvilágosító ereje szükséges, hogy felismerjük a hivatásunkat, amit fokozatosan értünk meg, mint ahogy a Szentírásban is láttuk Mózes és Pál apostol példáján keresztül. Válságba krízisbe is kerülhetünk, emiatt nagyon fontos a lelki vezetés. Hűségesen kell hogy legyünk hivatásunkhoz, meg kell tanulnunk a belső hangokra figyelni. Ahhoz hogy segíteni tudjuk papjaink munkáját a hit szemével kell hogy nézzük őket, ha nem így tekintünk rájuk akkor nem leszünk képesek segíteni őket. Fontos, hogy hittel valljuk, hogy a felszenteltség következtében a pap több mint egy átlag egyszerű ember. Dolhai atya két példát hozott ennek szemléltetésére, egyik Szent Ferenc példája aki maga nem volt pap, mert nem érezte magát méltónak. A másik Graham Greene Hatalom és dicsőség című könyvének főszereplője a bukott pap történetéről beszéltünk aki tökéletlenségében mégis csak kell hogy szolgáljon Melkizedek rendje szerinti papságban.

A papság lényege

A pap Alter Christus, Krisztus mása a papság lényege Krisztus jelenvalóvá tétele az egyház közösségében ő az oltár mögött nem egy a szentmisén jelenlévők között. Ő Krisztust képviseli, szakramentális formában Krisztust az egyház fejét jelenvalóvá teszi. A papság lényege az eltörölhetetlen jegy, a keresztség és a bérmálás mellett ez a végérvényes lefoglaltság Isten és az egyház szolgálatára. Szentírásban a 110 Zsoltár 4. fejezet Az Úr megesküdött és nem bánja meg: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” és a „Szítsd fel magadban Isten kegyelmét…” (2 Tim 1,6) helyeket elemezve magyarázatával jutottunk közelebb a papság lényegének megismeréséhez. Az apostata (hitehagyó) felfüggesztés ellenére is mindörökre pap marad, csak az egyház törvényei szerint nem gyakorolhatja a papságát. A felszentelés lelki hatalommal ruházza fel a papokat a bűnök bocsánatára. A Szentlélek Isten a lelki segítséget adta meg papjainak.

A papi szolgálat másokért való küldetés. A küldetés bibliai alapja, Jn. 21 Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” A pap részesedik Jézus hármas papi prófétai és pásztori küldetésében. a küldetés szolgálat, Isten népének a hívők közösségének szolgálata. Mk.10 45 Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Isten akaratából vannak olyanok, akik az emberek és az egyház szolgálatára szentelik az életüket.

ACR hivatásunkkal együtt járó követelmény, hogy minden nap imádkozzunk a papokért, erre mindannyian képesek vagyunk. Az apostolkodás hagyományos módjai a kántorizálás sekrestyési szolgálatok, a harangozói feladatok elvégzése a házvezetőnői, hitoktatói munka, plébániai irodavezetés, a z egyházi adó beszedés, takarítás, de a caritas tevékenység a rózsafüzér társulat mind a segítség egy-egy módja. Ezzel fejezte be tanításának első fejezetét Dolhai atya azzal a céllal, hogy mi már a papságra más szemmel nézhessünk, és hogy vállalt hivatásunkban fejlődhessünk.

II. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

2016-ban Cebuban Ferenc pápa kihirdette, hogy az 52-ik kongresszus Budapesten lesz. Az első 1938-ban volt Budapesten. Megalakult a bizottságok közül az első a Teológiai Bizottság, amelynek elnöke Dr. Dolhai Lajos atya. A jelszó, „Minden forrásom belőled fakad” Zs. 87

A logó is híven fejezi ki ezt a gondolatot:

A Dunába ömlő források összekötnek bennünket. Az eucharisztia minden keresztény életünk forrása.   A kongresszus nemcsak a katolikusoknak szól, ökumenikus vonatkozása a közös gondolatok mentén lévő párbeszéd. Az oltáriszentségben köztünk lakó Krisztus kívánja megdicsőíteni, az emberekhez közel hozni. Lehetőség a magyar Katolikus Egyház megújulására, de személyesen nekem, nekünk is szól, hogy a helyes egységes eucharisztikus lelkiség bennem is kialakuljon. A szentségimádásról Varga László kaposvári püspök atya gondolatait olvastuk. Napjainkban az aktivitás eretnekségében vergődő nyugati világban nagyon sok emberben feltámadt a vágy a szemlélődésre és a csendre. Mire van szükség? Szent vágyakozásra, időre, csendre, hallgatásra, befogadó figyelemre, megpróbáljuk magunkat Isten jelenlétébe helyezni.

A kegyelmi élet eszközei a szentségek

A lelkigyakorlatos előadássorozat harmadik témája a szentségekről szóltak. Az előző két témával kapcsolatban már két szentségről, a papságról és az eucharisztiáról beszéltünk. A Szentírásban a vérfolyásos asszony történetén keresztül találkoztunk azzal a kifejezéssel, hogy erő ment ki Jézusból. Kegyelmével és erejével találkozhatunk a szentségekben.
A szentség egy látható jel, amely láthatatlan kegyelmet közvetít számunkra. A szentségekre, mint a kegyelmi élet eszközeire van szükségünk. A szentségek nemcsak jelzik, hanem meg is adják a kegyelmet. Nem automatikus hatás, hittel és megfelelően felkészülve kell a szentségekhez járulni. A szentségeket Krisztus alapította. A szentségekben a szentségek által Krisztussal találkozunk. A szentségi jel összetett valóság. Szent Ágoston szerint a szentségek létrejöttében a föld és az ég is közreműködik. Megszentelő kegyelmet közvetít a keresztség és a bűnbánat szentsége. A keresztségben kezdődik bennünk a kegyelmi élet. A szentségi kegyelem eltörölhetetlen jegye a keresztség a bérmálás és az egyházi rend szentsége. Végérvényes lefoglaltságot jelez. A szentség hatása független a kiszolgáltató hitétől esetleges bűnösségétől. A pap csak egy eszköz, bár törekednie kell arra, hogy minél alkalmasabb eszköz legyen. A szentségekről részletesen a Krisztusi alapításról, a szentségi jelről és a hatásuk felől megközelítve beszéltünk.

A vidám nap

A közösségi hét utolsó napja a közös szórakozás, együttlét örömére szolgál, a reggeli szentmise után ebben az évben a Traunsee partján fekvő Gmunden városkában lévő az 1295-ben alapított kerámia manufaktúrát látogattuk meg,

utána hajózás a Traunseen és a tengerszem túlsó partján lévő szintén nagy múltú 1896-ban alapított fogadó helyi specialitásait ízlelhettük meg. A fogadó a gyönyörű táj fölé magasló komor sziklás Traunstein tövében fekszik. A kirándulás lezárása közös zsolozsmával modern építésű Jézus Krisztus Mennybemenetele kápolnában történt. A hagyományoknak megfelelően az esti program a „Színes est” Amelyben az összes kollégium az osztrák, német, tiroli és magyar közösség egy-egy vidám színdarabbal előadással lepi meg egymást. A magyar közösségünk a „Megy a gőzös, megy a gőzös” kezdetű dallal lepte meg az idős osztrák nővéreket, bevontunk mindenkit a vonatozásba. Teca nővérünk vállalta a masiniszta és Zsuzsi nővérünk a kalauz szerepét. Nagy nevetések között, jegy lyukasztgatás, felszállás, tolatgatás zajlott.

Fazekas Mónika közösségünk vezetője népviseleti ruhákat is hozott számunkra (Minden elfogultság nélkül mondom, hogy nagyon szépek voltunk bennük, minden felesleges súlyt és kilót jótékonyan eltakartak!) így a színes est alatt ad hoc népdalkörré alakultunk és számtalan szép magyar éneket adtunk elő.

Tanácsülés

A szombati napi hazautazást követően a fővezetőnő a kollégiumok vezetőnői és azok helyettesei és a lelkivezetést végző atyák részvételével kezdődött a Ratzizung, a közösség éves tanácsülése, amely a személyi kérdésekben az életformában történő változtatásokban és a közösséget érintő egyéb kérdésekben döntött.

Török Julianna